En GRATIS bok om golf av S gson Driva. LÄS DEN! 1:a sidan

Klicka på boken för att komma till sidan 2, eller välj ovan vilket textblock du vill läsa. Klicka på vald rubrik.

Vid läsning i mobil eller läsplatta klicka på strecksymbolen som visas till höger om rubriken.

______________________________________

 

Välkommen att GRATIS läsa denna "bok", med åsikter och synpunkter om golf och andra företeelser i tiden.

Som retar en del och roar andra och som du också kommer att reagera på ... vilket är avsikten. Här finns

också förslag till segertal när du vinner tävlingar, aforismer, bevingade uttryck, bra sagt, one-liners m.m.  


Boken gavs ut 2005 och 2011. Denna nätversion tillkom 2014, och den redigeras och kompletteras när nytt i ämnet tillkommer!

Golf är frihetens sport, styrd "endast" av 34 regler

men med tusentals definitioner, förklaringar, förtydliganden och krav på hur reglerna ska verkställas och efterlevas!

Golfare har få rättigheter och många skyldigheter. Men en rättighet har alla golfare, rätten till mina åsikter!

_________________________  


Bokens tillkomst 2005 föranleddes av osäkerhet om hur jag skulle kunna hålla segertalet om jag vann en golftävling, men också av upprördhet över att jag avkrävdes läkarintyg när jag på grund av en hälskada

ville hyra golfbil av min klubb Abbekås GK för att kunna delta i den veckovisa Seniorgolfen

För att bota "osäkerheten" med segertalen, och för att bekämpa kravet på läkarintyg, skrev jag då förlagan till denna bok där olika segertal och annat avhandlades. Med följd att jag nu rimligt kan hantera segertal, men det obefogade kravet på läkarintyg består och det fortsätter jag att bekämpa. Från sidan 107 (klicka ovan på rubriken: DET NATURLIGA FÖRSTÅNDET ...) kan du läsa några av de segertal som jag då skrev, och som jag vid tillfällen har använt mig av.


Jag har under mitt mer än 50-åriga golfande protesterat mot att vi golfare ska behöva visa läkarintyg när

vi av medicinska orsaker, eller av ålderströtthet (!) vill hyra golfklubbarnas åkdon för att kunna delta i spelet

Har vi då har svårt för att gå om vi akut drabbats av skada: brutit ett ben, stukat en fot, fått en hälsporre, en ömmande liktorn, sträckt ett ledband, fått ryggskott av allt bugandet för överheten ... eller av ålderströtthet, då kräver Svenska Golfförbundet/SGF och en del svenska golfklubbar att vi ska belasta vården och skattebetalarna med detta för att vi ska kunna göra det som vi årligen betalar avgifter till våra golfklubbar och till SGF för att kunna göra. Kravet gäller vid handicapgrundande ronder och tävlingar. Alltså även vid trivseltävlingar som Tantaturen,  Gubbagolfen, Antikrundan, Käringköret, Bockrundan, Seniorgolfen. Kravet är fientligt, orättvist, diskriminerande, uteslutande - och skadar golfens anseende. Den dyra och hårt ansträngda vården ska inte missbrukas (!) på det sätt som detta illasinnade krav innebär.

   Läkarintyg må avkrävas i sammanhang där det är befogat, men inte för att "sortera ut" vilka golfmedlemmar  som ska få delta i tämligen betydelselösa golftävlingar och golfronder på våra svenska golfbanor.


Kravet är ovärdigt golfen, och det har inget med själva golfspelet att göra

Tidigt 2000-tal insåg förnuftiga personer i SGF att det inte fanns motiv till krav på läkarintyg när medlemmar ansåg sig behöva använda åkdon för att kunna delta i spelet, och de avsåg då att ta bort kravet. Men vid samma tidpunkt inkluderade Naturvårdsverket och länsstyrelserna golfbanorna i: Krav på läkarintyg för att få köra med motorfordon i terrängen. Och av "tacksamhet" för att ett "trovärdigt" motiv till att kravet fanns då "erbjöds" vidhöll SGF kravet och godtog myndigheternas beslut, trots att golfbanorna, i den mening som avsågs, inte var i terrängen.

   Kravet drabbar mest äldre golfare med akuta åkommor, som hanteras av sjuksköterskor och sjukgymnaster i vården och inte av läkare. Ska då läkarintyg utfärdas måste vårdpersonal, plus en läkare, vårdens dyraste resurs, helt i onödan belastas en extra gång. Är detta rimligt? Och för ålderströtthet utfärdas inga läkarintyg - med följd att många av de äldsta golfarna då hindras från att kunna delta i spelet när de så vill.

   

Bara två saker är oändliga: universum och den mänskliga dumheten, 

men när det gäller universum då är jag inte helt säker, sa Albert Einstein 

Vid min fråga till SGF varför kravet finns var svaret: Vi värnar om naturen. Men det är ett spel för galleriet. Det låter bra och samhällstillvänt, men det verkliga motivet till kravet är annat än omtanke om naturen. Kravet dikteras av oförnuft, egoism, girighet, brist på medkänsla och dålig tilltro till sina egna medlemmar. Kravet gäller vid handicapgrundande ronder/tävlingar, men inte vid de tiotals miljoner (!) sällskapsronder som årligen spelas på våra svenska golfbanor.värnar ingen om naturen, då är det okej att använda åkdon. Då finns inga tävlingspriser och placeringar i tävlingar att bevaka så att de inte hamnar i "orätta" händer på grund av inbillat felaktiga förutsättningar. Sällskapsronderna ska finansiera åkdonen och då får naturen stå till sidan. När egoismen och pengarna talar i golfen då är sanningen stum. 


Inget i vården är gratis! År 2021 kostar ett "enkelt" läkarintyg skattebetalarna mer än 6 tusen kronor 

när det utfärdas av en i vården anställd läkare, plus 3 hundra kronor i patientavgift

Än dyrare när det utfärdas av "hyrläkare", vilket är mycket vanligt i vården, med märklig brist på egna anställda läkare. Den verkliga kostnaden för ETT "enkelt" läkarintyg är högre än vad den årliga medlemsavgiften är (!) i många av våra golfklubbar.

   Är det så golfen ska bedrivas, vården brukas och skattebetalarnas pengar användas? Nej självklart inte, men det är så SGF och många svenska golfklubbar otillständigt och orättfärdigt missbrukar vården och skattemedlen när de ställer detta krav på läkarintyg.

   Men den dräneringen av vården och välfärden ställer jag aldrig upp på bara för att jag, medlem i en golfklubb, och i SGF, ska få delta i spelet även när jag akut drabbas av ohälsa, eller känner trötthet vid hög ålder. Valet att delta ska vara mitt och inte på tvivelaktiga grunder och med luddiga motiv dikteras av SGF, klubbstyrelser, funktionärer, och det ska inte belasta vården och skattebetalarna. Därför ska åkdon tillåtas för alla som anser sig behöva använda sådana för att kunna delta. Finns åkdon tillgängliga då ska tillgång och efterfrågan styra vilka som ska kunna använda sig av dem, det ska inte regleras med dyra läkarintyg. Alternativt ska åkdon aldrig tillåtas vid golfspel! Mer om detta på sidan 12. 


Myndigheterna insåg efterhand vilka dåliga konsekvenser kravet på läkarintyg fick när det avsåg golfen,

och 2012 tog länsstyrelsen Stockholm bort kravet, och övriga länsstyrelser följde snabbt efter.

Naturvårdsverket tog bort kravet 2015

Men det har inte SGF och ett antal av våra svenska golfklubbar gjort. De tillämpar 2021 fortsatt samma illasinnade krav på läkarintyg, nu kallat TILLSTÅND.  Ett ovärdigt, orättfärdigt och meningslöst påhitt (!) som inte fyller någon vettig funktion.

   Kravet utestänger många golfmedlemmar från att kunna använda sina medlemskap så som det är utlovat och tänkt. Var har SGF:s och golfklubbarnas löfte - att golfen erbjuder gemenskap, motion och friskvård till alla sina medlemmar tagit vägen? Att alla sägs vara välkomna att spela golf utifrån sina egna förutsättningar. Mer om detta "löftesbrott" på sidan 53.

_________________________


Boken 2011 "orsakades" av en benskada som gjorde det svårt för mig att gå när jag skulle spela Gubbagolfen 

i Abbekås GK. Jag ville då hyra ett av klubbens åkdon, men för att få göra det krävdes läkarintyg ... vilket jag vägrade visa. Jag menade att klubbens ledning, efter mitt 25-åriga medlemskap i klubben, kände mig väl, och borde lita på mitt ord, så att jag inte i onödan skulle behöva belasta vården och skattebetalarna med detta bara för att jag skulle kunna visa dem ett läkarintyg på skadan.


Min vägran att visa läkarintyg, och att jag öppet tog strid om kravets berättigande,

rubbade cirklarna för en del och orsakade stort rabalder i Abbekås GK

Klubbstyrelsens, funktionäres och golfdomares hantering av min vägran blev en trist historia som gjorde mig sint över sakernas tillstånd, och som triggade mig till att i skrift berätta vad som sedan hände. Jag gav då 2011 ut denna bok, och 2014 gjorde jag en version av den tillgänglig gratis på nätet. En version som jag sedan har redigerat och kompletterat fram till nutid, vilket jag fortsätter med så länge det tillkommer nytt i ämnet, vilket det gör. Hur min vägran att visa läkarintyg hanterades i Abbekås GK, och vad den resulterade i, kan du läsa från sidan 26.


Trots att myndigheternas krav på läkarintyg var borta 2017 - krävde ändå styrelsen i Bedinge GK ett sådant

när jag skriftligen meddelade dem att jag hade artros i höft- och knälederna, och att jag ibland, betingat av vädret, kunde behöva använda åkdon för att kunna delta i den veckovisa Seniorgolfen. Jag hade inget läkarintyg. Min sjukdom konstaterades och behandlades av sjukgymnast och sjuksköterska på min vårdcentral - och de kunde inte utfärda läkarintyg. Jag vägrade också den gången att belasta vården och skattebetalarna en extra gång (!) bara för att jag skulle kunna visa styrelsen i Bedinge GK ett läkarintyg på min åkomma.

   Säsongen 2016 hade jag av den dåvarande styrelsen, som 2017, bortsett från den då nyvalda ordföranden, var densamma - ett medgivande om att jag vid behov fick använda åkdon utan att behöva visa läkarintyg. Men det som 2016 var uttryck för den styrelsens förnuft och omtanke om en klubbmedlem, och om skattebetalarnas pengar, ersattes 2017 med motsatsen av den då "nygamla" styrelsen. Mina argument mot kravet, hur de bemöttes av styrelsen i Bedinge GK, och hur utfallet av min vägran den gången blev kan du läsa om från sidan 52.

_________________________


Apropå den covid-19 som nu belastar vården ... och som hotar vår gemenskap 

När inte sunt förnuft har fått råda genom åren och förmått SGF och en del av våra svenska golfklubbar att ta bort detta meningslösa (!) krav på Tillstånd, krav på läkarintyg, så kanske de nu 2021 ändå besinnar sig och inser att vården och läkarna har viktigare saker att ägna sig åt än att behöva lägga tid och skattebetalarnas pengar på att utfärda onödiga läkarintyg till golfmedlemmar som vill delta i spelet även om de inte alltid obehindrat kan gå sina golfronder.

_________________________

 

Staten är den stora illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad, sa Frédéric Bastiat

I golfen finns inslag som jag har synpunkter på, och åsikter om. Som exempelvis beslutet 2018 i Högsta förvaltningsdomstolen, att anställda i företag och verksamheter, som spelar golf, årligen ska kunna få skattefria "friskvårdsbidrag" på upp till 5 tusen kronor av sina arbetsgivare för att finansiera detta. Skattefritt också för arbetsgivarna; skattebetalarna står för notan! Är det verkligen så det ska vara?


Att golf, liksom alla andra aktiviteter där man rör på sig, är friskvård - är det väl ingen som förnekar

Men att skattebetalarna ska bekosta golf och andra friskvårdande aktiviteter för "särskilt utvalda" grupper i företag och verksamheter är väl inte okej? Vi ska inte ha ojämlika, orättvisa och odemokratiska skatteförmåner i vårt land, där staten via Skatteverket "bakvägen" återbetalar delar av våra höga skatter till de intressegrupper och särintressen som skriker högst och mest ... men som behöver det minst.

 

Gärna ett årligt skattefritt friskvårdsbidrag (!) men då ska det omfatta ALLA oss enskilda skattebetalare 

genom att vi får göra avdrag för detta i våra självdeklarationer, även vi skattebetalande pensionärer

Men, friskvård är i vårt eget intresse och deltagande i sådana aktiviteter tycker jag att var och en själv ska bekosta. Om då inget av alla de utbud till friskvård som erbjuds ryms i den egna budgeten - kan man ta promenader. Det är utmärkt friskvård ... och det är gratis!


Skattefria förmåner för golfare, eller andra "särskilt utvalda" grupper, ska aldrig medges i en rättsstat

Sådana förmåner drabbar i slutänden skattebetalarna, oavsett om de själva kan, eller är kapabla till att kunna tillgodogöra sig "förmånerna". Skattefria förmåner är svåra att kontrollera och de inbjuder till fusk, och fusk ska aldrig tillåtas eller uppmuntras i något sammanhang.

   De pengar och vinster som staten då i stället kan beskatta - ska i demokratisk ordning användas till att förbättra ALLAS möjligheter till friskvård och inte bara erbjudas till "särskilt utvalda" grupper. Läs mer på sidan 19.


Och att tillåta företag och verksamheter att skattefritt dra av ännu flera "golfrelaterade

kostnader" än många redan gör i sina bokföringar är heller inte försvarbart

Det är illa nog som det är har Skatteverket, och våra valda politiker genom åren menat, och detta oavsett politikernas partitillhörigheter. Om något ska göras i sammanhanget då borde enligt TV1/Uppdrag granskning: Utrymmet för avdrag för golfrelaterade aktiviteter snarare begränsas i företag och verksamheter ... inte utökas! Men efter att det förslaget framfördes i TV1 har golfens mäktiga påtryckare och lobbyister "kört över" beslutsfattarna. Mer om detta på sidan 20.

   År 2020 var vi nästan 540 tusen golfmedlemmar i Sverige. Om alla de 350 tusen "friskvårdsberättigade" då använder sig av "förmånen" kostar det staten, skattebetalarna, årligen cirka 450 miljoner kronor i skattebortfall. Lägg sedan till de "golfrelaterade kostnader" som verksamheter och företag skattefritt drar av i sina bokföringar, och kostnaderna för läkarintyg/Tillstånd, då "kostar" golfen skattebetalarna miljarder kronor årligen. 

_________________________


Är kvinnorna egentligen välkomna i golfen 

eller ses de mest som nödvändiga "kassakor" (!) för att hålla golfklubbarna vid liv

Bortsett från att kvinnorna är en mycket viktig inkomstkälla i golfklubbarna så tycks de inte vara välkomna i golfen. Vi kvinnor betraktas mest som kassakor i vår klubb, och vi ska närmast vara tacksamma för att vi får gå ut på banan, skrev en luttrad, deppad och uppgiven ordförande i damkommittén i en av de större svenska golfklubbarna till mig. Är det sådana "erfarenheter" hos golfens kvinnliga medlemmar som är orsaken till att så många av dem nu lämnar gemenskapen? Mer om denna "realitet" på sidan 64.


I boken finns idéer om hur golfen kan göras mer generös, mer vänlig och mer njutbar:

 

 • Att amatörgolfen ska delas upp i idrott och motiongolfidrottare och golfmotionärer

 

 • Att golfmotionärer delvis ska ha andra regler än de som betraktar sig som idrottare, och de som har golf som yrke och inkomstkälla. Som exempelvis:  

 

 • Att ta bort regeln Provisorisk boll. Den regeln är den stora orsaken till att tempot blir lågt och att speltiderna blir långa.  

 

 • Att Lägesförbättring och Rengöring av bollen på fairway och foregreen alltid ska tillåtas ...  när orsak finns.

 

 • Att Lättnad utan plikt ska medges vid flera situationer ute på banan än vad som nu gäller.

 

 • Att förbud att Grunda klubban i hinder ska tas bort.

 

 • Att Luftslag, som inte sätter bollen i rörelse, inte ska räknas i resultatet.

 

 • Att respekten för kvinnorna, deras status, förutsättningar och villkor i golfen fullt ut ska jämställas med männens. Större hänsyn ska tas till den fysiska skillnaden mellan män och kvinnor än vad som nu görs.


 • Att golfhålens längd från röd tee ska vara som mest 70 procent av längden från gul tee. Om de inte uppfyller det kravet ska det kompenseras med extra slag i slopen för damerna.  

 

 • Att handicapet ska höjas och sänkas lika mycket ner till 30 poäng, eller till den gräns man finner vara bäst.

 

 • Att golfbanorna i högre grad anpassas till de medlemmar man har i klubbarna ... och inte till de som man tror att man har.  

 

 • Att ansvariga och förtroendevalda ska sluta hetsa oss golfmotionärer till att vi alltid ska sträva efter att sänka våra handicap.

 

 • Att golfbanorna ska ...! Ja, läs boken så får du fler idéer till hur jag tycker att golfen kan göras roligare och mera tillgänglig för flertalet av oss golfare. Så att golfklubbarna kan behålla sina medlemmar - och kunna rekrytera nya.

_________________________


Golfens och golfarnas verklighet är viktig - och kan inte lämnas till de mest fanatiska nördarna att ensidigt få råda över. 

Engagera dig ... säg vad DU tycker!

Sprid webbadressen   www.gsonbok.se   till andra som du tror kan vara intresserade av ämnet.   

Du får gratis använda och citera texter ur boken, och jag blir glad om du då anger källan.

Klicka på boken för att komma till sidan 2Bilden på boken är en blyertsteckning av konstnären Fredrik Hofwander, född 1973 i Trelleborg.

En av nutidens mest intressanta svenska konstnärer, med många uppmärksammade utställningar.

Utbildning: Konstskolan Idun Lovén 1995-1997, Konsthögskolan Malmö 1997-2002. Bor i Stockholm.